zpět na úvod

Smluvní podmínky

Tyto smluvní podmínky platí pro pobyt v apartmánu „ Na Stezce“, Nová Červená Voda 37, Stará Červená Voda, 790 53. Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně ubytovatel, na druhé straně zákazník, který si rezervuje pobyt. Zákazníkem se může stát fyzická i právnická osoba (dále jen zákazník). Zákazník, který je uveden na smlouvě, zastupuje všechny účastníky pobytu, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k ubytovateli.
Potvrzením rezervace apartmánu zákazník vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami.

Smluvní vztah mezi ubytovatelem a zákazníkem vzniká potvrzením rezervace „ Na Stezce, Nová Červená Voda 37, Stará Červená Voda, 790 53 ze strany zákazníka a uhrazením zálohy za pobyt, tak jak je uvedeno v článku 3 těchto smluvních podmínek. Zákazník uhradí zálohu za pobyt ve prospěch účtu ubytovatele. Zákazník i ubytovatel souhlasí s využití e-mailové a telefonické komunikace.

Cena pobytu zahrnuje ubytování na smluvenou dobu lůžkoviny, ručníky, mýdlo, energie ( elektřina, vodné/stočné, přístup k wiFi).
Cena pobytu nezahrnuje poplatek obecnímu úřadu
Úhrada pobytu
Ubytovatel má nárok na zaplacení zálohy z ceny pobytu před jeho realizací. Zákazník je povinnem uhradit zálohu 50% z ceny pobytu do 48 hodin ode dne odeslání potvrzení rezervace. Doplatek 50% je zákazník povinnen uhradit ihned po příjezdu v den nástupu na ubytování. Nedodrží-li zákazník platební podmínky pro úhradu pobytu, zanikají účinky smlouvy mezi zákazníkem a ubytovatelem.

Zákazník je povinnen poskytnout součinost, která je potřebná k poskytnutí ubytování, řídit se návody, provozním řádem a pokyny ubytovatele.
Povinností zákazníka a všech zúčastněných je, chovat se tak, aby nedošlo k újmě na jejich zdraví, životě nebo majetku ubytovatele. Dohlédnout na děti, které předejde možnému úrazu v objektu i jeho okolí či způsobení škody na majetku ubytovatele v ubytovacích prostorech udržovat čistotua pořádek při odchodu z apartmánu uzavřít okna.
Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou zákazník nebo zúčastněný pobytu způsobil
V zimních měsících dbát na bezpečnost a mít na paměti, že schody či zem může být vlivem sněhových podmínek kluzká nebo zledovatělá.
Zákazník je povinnen uhradit případnou škodu vzniklou v ubytování , včetně náhrady ušlého zisku do částky 20 tis. Kč. Vyšší škody vzniklé v prostorách vyhrazených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude apartmán vyřazen z provozumůže ubytovatel nárokovat v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato povinnost zákazníkovi vzniká i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby společne s ním ubytované.

Zákazník nesmí provádět:
 1. podstatné zmeny v apartmánu- stěhování nábytku
 2. používat vlastní spotřebiče
 3. přenechat prostory apartmánu jiné osobě
 4. kouřit v aparmánu, vč. elektronických cigaret
 5. držet jedy nebo střelivo, omamné nebo psychotropní látky, mimo léčiva, která má předepsané lékařem

Ubytovatel je povinnen odevzdat zákazníkovi apartmán ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Ubytovatel dbá na včasné odstranění oznámených závad a je povinnen udržovat apartmán v řádném technickém a hygienickém stavu.
Ubytovatel má právo, aby provedl po ukončení pobytu zákazníka prohlídku apartmánu a jeho prostor v jeho nepřítomnosti. V případě zjištěné závady či poškození zákazníka bude neprodleně informovat, nejpozději do 24 hodin od předání apartmánu zpět ubytovateli.
Ubytovatel nezodpovídá za újmu na zdraví případně škody na majetku zákazníka, která vznikla jeho neopatrností a nedbalostí.

Zákazník má právo užívat apartmán a společné prostory včetně parkovacího stání. Ubytovatel ubytuje zákazníka od 14.00 hodin příslušného dne nástupu k ubytovánía zákazník je povinnen objekt opustit v den ukončení ubytování nejpozději do 10.00 hodin. Nedodrží-li zákazník tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu dle platného ceníku.

 • Ubytování

  Počet ubytovaných osob je maximálně 5 osob. Přesný, případně předběžný počet osob zákazník nahlásí předem ubytovateli při rezervaci pobytu.

 • Energie

  V zájmu úspor energií Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě a za účelem snížení teploty v apartmánu.

 • Domácí mazlíčci

  Je možná za individuálních podmínek a pouze po předchozí domluvě.

 • Uložení sportovního vybavení

  Zákazníkovi není dovoleno brát do apartmánu a společných prostor sportovní vybavení. K těmto účelům je vyhrazena samostatná kůlna.

 • Cennosti

  Ubytovatel nenese odpovědnost za ztrátu klenotů, peněz a jiných cenností. Doporučuje, aby je nenechával zákazník v objektu nebo je patřičně zabezpečil proti odcizení. Ubytovatel není povinnen zajistit úschovu těchto věcí.

 • Parkování, úschova kol a lyží

  Parkování vozidel je umožněno přímo u domu v objektu pod kamerovým systémem. Parkování kol umožněno v uzamykatelné místnosti vedle domu, hlídané pod kamerovým systémem. Možnost umytí kol samozřejmostí.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy a řídí se následujícími stornovacími podmínkami:

 • více než 30 dní před nástupem na pobyt je bez poplatků
 • 29-1 den před nástupem je 50% z ceny pobytu
 • nedostavení se je 100% z ceny
 • Předčasné ukončení ubytování je 50% z nečerpaných služeb